Akciós csomagajánlataink

Koronavírus tájékoztató

Tagi tájékoztató!

Tájékoztató a COVID 19 Vírus (Koronavírus) által okozott veszélyhelyzet második ütemének fennállása alatt az üdülőszövetkezet működésére vonatkozó megváltozott és 2020. november 11-től folyamatosan fennálló hatályos szabályokról.

Rövid előzmények

2020. március 11.

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a járványügyi veszélyhelyzet kihirdetéséről
2020. április 10.
Kihirdetésre került a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek – ide tartozik az üdülőszövetkezet - működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről (testületi ülések korlátozása, tilalma, megtartásuk feltételei, bevallások, egyes kedvezmények, stb.)
2020. június 17-18.
A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény. A törvény hatályon kívül helyezi a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényt. A 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben a Kormány a veszélyhelyzetet megszünteti. A rendelet hatályon kívül helyezi a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletet is.
A Kormány a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére - 2020. június 17-től - egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezet be. A járványügyi készültség fenntartásának szükségességéta Kormány 3 havonta felülvizsgálja.
2020. június 18 – december 31.
A 2020. évi LVII. Törvény hatálybalépésével párhuzamosan hatályba lépett a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. Tv. is, mely a megnevezéséből adódóan tartalmaz olyan vagy hasonló rendelkezéseket is, melyek a 102/2020. (IV. 10.) Korm. sz. kormányrendeltben szerepelnek a jogi személyek és nem jogi személyiségű szervezetek vonatkozásában. (A törvény szerint „a jogi személyekre és a nem jogi személy szervezetekre a Ptk. rendelkezéseit, illetve a jogi személyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket” (tehát a lakásszövetkezetekről szóló 2004.évi CXV. Tv-t is) 2020. december 31. napjáig eltérésekkel kell alkalmazni.” Az eltérő rendelkezésekről az igazgatóság és az időközben megtartott küldöttgyűlés szabályszerűen rendelkezett!) 

 

Új és továbbra is hatályos rendelkezések

2021. január 29.
A Kormány 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett – 2020. november 3-a és 2021. február 28-a közötti – veszélyhelyzetet megszüntette.

A Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelete 2021. február 28-tól a járványügyi veszélyhelyzetet ismét kihirdette és evvel egyidejűleg az 502/2020. (XI. 16.) kormányrendeletben foglalt veszélyhelyzeti intézkedéseket újból hatálybaléptette. (Rendelet 1 - ld. alábbi, korábban is hatályba volt üdülőszövetkezetet is érintő intézkedéseket):
A Kormány 2021. február 28-tól a COVID 19 (az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány) vírushelyzet alakulására tekintettel (Rendelet 1) ismételt veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött.
2020. november 10.-én megjelent, azóta is hatályban lévő 2020. évi CIX. törvény továbbra is a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szól. Ez a törvény rögzíti, hogy a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzeti rendelet (Rendelet 1) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítását, és a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályok megállapítását szolgálja. A törvény másrészt felhatalmazza a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerint e körben a Kormány jogosult rendeletekben rendkívüli szabályozást alkotni, a veszélyhelyzet hatályát a törvény hatályvesztéséig meghosszabbítani.
A törvény azt is rögzíti, hogy a kihirdetését követő napon (2020. november 11.) lép hatályba, és a kihirdetését követő 90. napon – 2021. február 8-án - a hatályát veszti.
A Kormány 28/2021. (I. 29.) Korm. rendelete 6. §-a a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek veszélyhelyzeti határidejét 2021. február 28-ról 2021. március 1-re módosította (Rendelet2). Várható, hogy 2021. február hó folyamán az Országgyűlés a veszélyhelyzettel kapcsolatos, időközben hozott kormányrendeleteket (Rendelet 1-2) új törvény megalkotása alapján megerősíti és véglegesített rendelkezéseket is alkot.
A Kormány törvényi felhatalmazás alapján 2021. február 28-tól rendeletével (Rendet 1) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó második üteméről szóló és korábban is hatályos intézkedéseit meghosszabbította. A vészhelyzeti védelmi intézkedéseket tartalmazó rendelet – korábban és a továbbiakban is hatályban maradó - szabályozás elsődlegesen a mindenkire általánosan vonatkozó, illetve üdülőszövetkezeti tagok, alkalmazottak, tisztségviselők, használók-bérlők vonatkozásában meghatározottakat kiemelve az alábbiakban foglalható össze:
a) A maszkviselési szabályok megerősítése:
A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles a tömegközlekedési eszközön, illetve a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, (kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken,) tovább az az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során, valamint – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén, illetőleg a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén, az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben, valamint minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak, mindezeken kívül a vendéglátó üzletekben történő munkavégzés során illetve vendégként orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
Tekintettel arra, hogy üdülőszövetkezetünk 10 000 fő feletti lakosságszámú településeken található, így elképzelhető, hogy a települési önkormányzat a maszkviselés szempontjából kijelölt körbe fogja sorolni az üdülőszövetkezet környezetét. Ezért egyrészt javasoljuk, hogy tájékozódjanak arról, hogy az önkormányzat valóban kijelölte-e az adott területet maszkviselés szempontjából kötelezettség alá eső területnek, másrészt amennyiben igen a maszkviselésre figyeljenek oda ezt szorgalmazzák, a tagok, tulajdonosok, alkalmazottak stb. körében.
Szintén fontos lehet odafigyelni, elősegíteni és betartani a maszkviselés szabályainak betartását a mindennapi ügyintézés során. kiemelten, ha bárki az üdülőszövetkezet, területén végez tevékenységet. A tömegközlekedési szolgáltató, üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön vagy annak helyiségben (megállóban is) tartózkodók a maszkot az előzőekben meghatározott módon viseljék.
b) A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok
Este 8 óra és reggel 5 óra között – a rendeletben meghatározott kivétellel – mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. E tekintetben az engedélyes munkavégzés céljából történő, vagy az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal történő közterületi tartózkodásra hívjuk fel a figyelmet (kivétel, hogy kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely elhagyása, illetve a közterületen tartózkodás azzal, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el.)
c. A rendezvényekre, a vendéglátó üzletekre, a szálláshelyekre, a Magyar Honvédség veszélyhelyzeti közreműködésére vonatkozó előírásokat – az alábbi két kivételével - nem részletezzük, azokat a hivatalos közleményekből lehet megismerni (a jogkövetkezmények alkalmazásánál a zéró tolerancia elve érvényesül!)
Rendezvény: Jogalkalmazói értelmezés szerint az üdülőszövetkezetek közgyűlései, küldöttgyűlései, igazgatósági és Fb ülései, mind magánrendezvénynek tekinthetőek, melyeket a rendelkezés alapján tilos összehívni és megtartani. Ugyanakkor a Rendelet azt is rögzíti, hogy a magánrendezvény abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt, tehát ezen rendelkezés alapján azokat az üléseket, melyeket feltétlenül muszáj megtartani a Rendelet1 többi szabályának a maradéktalan betartása mellett mégis meg lehet tartani, de csak akkor, ha a részt vevők (személyesen jelenlévők) száma a 10 főt nem haladja meg.
Szálláshely: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 22. és 23. pontjában meghatározott szálláshely fogalmi jogértelmezése alapján a Rendelet1-ben a jogalkotó kategorikusan megtiltja a szálláshelyen tartózkodást (tehát nem csak a szálláshely szolgáltatást, hogy a tagok részére az üdülőszövetkezet nem üzletszerű szálláshely szolgáltatást nyújt, hanem a rendelkezésre (használatba adást) bocsátást is, jogi személyiségű üdülőszövetkezet esetén pedig kétséges a használatba adást magán bérbeadásnak tekinteni, így egy esetleges ellenőrzés jelentős bírságot, – fellebbezési tiltást is ideszámítva – kellemetlen helyzetet teremthet. A szankcióra esély miatt nem lehet kockáztatni, mellőzni kell a szálláshely szolgáltatást, ideértve a szabadidős programokat is!

 

A jogi személyiség szervezetek vonatkozásában 2021.02.01. napjáig csak a fenti szabályozás jelent meg, a továbbiakban várható a járványügyi helyzettel kapcsolatos további szabályozás (ha megtörténik, arról hírt fogunk adni), de hangsúlyozzuk, hogy jelenleg is hatályban van a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. Tv. is, mely részletes és speciális szabályozást tartalmaz a jogi személyiségű – így a lakásszövetkezeti törvény hatálya alatt álló szövetkezeti típusokra – szervezetekre. Erre tekintettel 2021. március 1. napjáig biztosan hatályban maradnak a most meghozott és a járványügyi készültséggel kapcsolatos tárgyévi rendelkezések, az ehhez kapcsolódó lakásszövetkezeti működést is érintő előírások. 

Gyula, 2021.02.01.

Dr. Tokaji Ferenc
elnök 

Mint több más honlap, a mi honlapunk is sütiket használ a felhasználói élmények teljességéért.
További információ

Engedélyezem