Akciós csomagajánlataink

ÁSZF 2023

 Általános Szerződési Feltételek
Hőforrás Üdülőszövetkezet
2023.


1. A Szolgáltató adatai
Név: Hőforrás Üdülőszövetkezet
Székhelye: 5700 Gyula Rábai M. u. 2.
Adószám: 10239850204
NTAK Nyilvántartás szerint: üdülőház és szállodai besorolású szobákkal
A Szolgáltató a Flexys szálláshelykezelő-szoftverét használja, amely a törvényi előírások szerint szolgáltatja az NTAK felé az adatokat.

2. Általános szabályok
2.1. Jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.
2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél
3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. A Vendég az üdülőszövetkezeti működés miatt az alábbi lehet: tag, meghatalmazott, szállodai fizető vendég
3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.2. A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. Lemondási feltételek
5.1. Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására a visszaigazolásban foglaltak szerint van mód.
a) Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik, hacsk ezt máshogy írásban nem rögzítették.
b) Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 óráig nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
5.2. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

6.Árak
6.1. A szálloda szobaárai (Rack Rate) a szállodai szobamappában, és/vagy a szálloda portáján kerülnek kifüggesztésre.
6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a hoforrashotel.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.
6.5. A tagok részére a tagoknak szóló belső információs rendszerben (levelezés, tagi honlap), és az éves hírújságban vannak az árak és az egyéb üdüléshez kapcsolódó költségek feltűntetve.
6.6. A szállásdíjon felüli szolgáltatási árak (pl. kerékpárkölcsönzési díj) a recepción elérhetőek, azt a Szolgáltató bármikor módosíthatja. előzetes bejelentés nélkül is.
6.7. Az Üdülőszövetkezet tagjai kötelesek a meghatalmazottaikat tájékoztatni a házirendről, illetve fizetési kötelezettségeikről is.


7. Kedvezmények
Gyermekkedvezmény: Az árajánlat alapján vagy a honlapon meghirdetett akciós árak alapján rögzített kedvezmények, amennyiben két felnőttel egy szobában tartózkodik a gyermek.

8. Fizetés módja, garancia
8.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
8.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására:
a) kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére
b)érhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,
c) Csoport esetén vagy egyéni megállapodás alapján átutalásos fizetéssel is történhet a szállásdíj kiegyenlítése
8.3. A magyar jogszabályoknak megfelelően a Partner által megrendelt, a Szolgáltató által visszaigazolt és teljesített szolgáltatások ellenértékének elszámolására szolgáló – a Szolgáltató által kiállított – számla pénzneme HUF.
Amennyiben a Szolgáltató általi visszaigazolásban rögzített ellenérték pénzneme EUR, úgy a Szolgáltató által kibocsátott számlákon a szolgáltatások ellenértéke a vendég érkezése napján érvényes, a Szolgáltató által jegyzett árfolyamon kerül átszámításra. A számlán a fizetendő ellenérték a HUF pénznemen túl – az árfolyam megjelölése mellett – EUR-ban is feltüntetésre kerül.
A Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, SZÉP kártya továbbá külön szerződés alapján: kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja.
Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
9.1. A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out)

10. Jázmin Fürdő
10.1. A szálláshelyhez tartozó Jázmin fürdőt a Hőforrás Üdülőszövetkezet és Hotel vendégei nyitvatartási időben ingyenesen használhatják a házirend betartásának figyelembevétlével.
10.2. Amennyiben a Vendég nem tartja be a házirendet, a medenceőr többszöri figyelmeztetése ellenére sem a Vendéget a Jázmin Fürdő területéről ideiglenesen vagy egész tartózkodása idejére kitilthatja a Szolgáltató.

11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
11.1. A Szolgáltató jogosult a szállás szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
c) a Vendég fertőző betegségben szenved vagy kovidgyanús
d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

12. Elhelyezési garancia
12.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
12.2. A Szolgáltató köteles:
a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi költsége a Szolgáltatót terheli
b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
12.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

13. A vendég betegsége
13.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
13.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének tekintetében.

14. A Szerződő fél jogai
14.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
14.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. A Szolgáltató a Vendégkönyvet (panaszkönyv) az előírásoknak megfelelően recepción, elérhető helyen tárolja. Panasztételi lehetőségre a Szolgáltató hétfőtől péntekig 8:00 – 16:00 között a „C” jelű épület 3. emeletén lévő irodáknál lehetőséget biztosít a Vendég számára.
14.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
14.4. A Vendég elutazása után kártérítési igénnyel nem élhet.

15. A Szerződő fél kötelezettségei
15.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
15.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

16. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni. Kártérítési eljárásrend elérhető nyomtatott formában a recepción!

17. A Szolgáltató jogai
Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

18. A Szolgáltató kötelezettsége
A Szolgáltató köteles;
a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni
b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

19. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
19.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
19.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
19.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
19.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
19.1.4. A Szolgáltató a recepción széfet biztosít a Vendégek értékeinek biztonsága érdekében.
19.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.
19.3 A kártérítés mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének maximum ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

20. Vis major
Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

22. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

23. Weboldal
A szolgáltató hivatalos weboldalán fel vannak tűntetve a szállodai és az üdülőházi szobák, lakrészek is, így a Vendég tud tájékozódni a képek alapján a szobák kinézetéről, felszereléséről is.
A Szolgáltató a Facebook közösségi médiában a Hőforrás Hotel*** és Üdülőpark néven található meg, a többi esetlegesen hasonló Facebook csoportok NEM hivatalos oldalak, ezektől a Szolgáltató elhatárolódik.

24. Házirend
Az általános házirend és a Jázmin Fürdő házirendje a szobamappákban elérhető valamint a recepción megtalálható.

25. Dohányzás, tűzvédelem
A dohányzással és tűzvédelemmel kapcsolatos leírás a házirendben található. A lakrészek nem dohányzóak, amelyeket a Vendég köteles tudomásul venni. Dohányzás az arra kijelölt területeken lehetséges.

26. Tagi ügyek
A Szolgáltatónak az Üdülőszövetkezeti tagokkal kapcsolatos egyéb tagi ügyeit az üzemeltetési iroda által készített és karbantartott iratok szabályozzák.


AZ ÁSZF érvényes visszavonásig!

Kelt: 2023.03.01.

Mint több más honlap, a mi honlapunk is sütiket használ a felhasználói élmények teljességéért.
További információ

Engedélyezem